Endüstriyel Havalandirma ve Toz Toplama Sistemleri
KURUMSAL

ÖRS MAKÝNA; 1986 yýlýndan bu güne HVAC  sektöründe Tesisat Mühendisliði alanýnda; sistem tasarýmýndan uygulamaya kadar tüm süreçleri baþarýyla tamamlayan , satýþ sonrasý servis ve  bakým hizmetleri ile de müþteriyle uzun süreli birliktelikler oluþturan, genç dinamik, yeniliklere açýk ve çevreye saygýlý bir firmadýr.


Son yýllarda,küresel  ýsýnma ile tüm dünyada giderek artan çevre bilinci ve uluslar arasý antlaþmalar gereði alýnmasý zorunlu kýlýnan önlemler çerçevesinde, Endüstriyel Havalandýrma , Gaz arýtýmý ve Filtrasyon sektörü özel bir önem ve anlam kazanmýþtýr.Bu geliþmelere paralel olarak   ÖRS MAKÝNA Toz  Toplama,Gaz Arýtým ve Filtrasyon cihazlarý, Pliseli  Kartuþ Filtre üretimine girmiþ ve kýsa sürede adýndan övgüyle söz ettirmeyi baþarmýþtýr. Uygulamalarý arasýnda özellikle dökümhanelerde toz,gaz ve duman problemlerine yönelik sunduðu çözümler ön plana çýkmýþtýr. Bu sektöre yönelik Jet-Pulse filtreler,santrifüj fanlar,siklonlar ve yað buharý filtreleri üretmektedir. Gaz arýtýmý konularýnda da hizmet vermektedir.

 

ÖRS MAKÝNA; üretim ve satýþ faaliyetlerini ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi çerçevesinde yürütmekte ve sürdürülebilir kalite için AR-GE çalýþmalarýna önem vermektedir.

Vizyonumuz

Uzmanlaþtýðýmýz her alanda ülkemizde en iyi olmakla kalmayýp uluslar arasý alanda da sunduðumuz her hizmetin bilimselliði ve kalitesi ile ilklerin içinde ilkeli yer alan, lider olmanýn yaný sýra her zaman lider kalmayý baþarabilen bir kuruluþ olmak...

Misyonumuz

Uzmanlaþtýðýmýz tüm konularda çaðdaþ, güvenilir,çevreye duyarlý, müþteri haklarýna saygýlý, kaliteli hizmet ve ürüne önem veren, çalýþanlarýn eðitim ihtiyaçlarýna katkýda bulunan, yenilikçi, pozitif deðiþimi kabul eden ve sürekli kendini geliþtiren öncü bir kurum olmak.