Endüstriyel Havalandirma ve Toz Toplama Sistemleri

ÖRS Makina endüstriyel havalandýrma, endüstriyel toz toplama,duman emme ve filtrasyon konularýnda, tüm sektörlerde faaliyet gösteren,geniþ ürün yelpazesine sahip,müþteri odaklý, yenilikçi, çevre ve insan saðlýðýna duyarlý anlayýþý ile yýllardýr endüstriye hizmet vermektedir. 

Ürünleri arasýnda toz toplama üniteleri olan Jet-Pulse Kartuþlu Filtre, Jet-Pulse Torbalý Filtre, Jet Plus Filtre, Jet Filtre,  Radyal tip endüstriyel fan,siklon, plazma-lazer kesim masa ve filtre, seramik rötüþ tezgahý, yað buharý (oil mist) filtresi ,toz ve duman emici akrobat kol,mobil filtre, endüstriyel kartuþ filtre, taþlama tezgahý,klima santrali,hücreli aspiratör,ýsý geri kazaným cihazý bulunan ÖRS Makina, gaz arýtýmý konusunda da Scrubber sistemleri kurmaktadýr. Ýnovasyon anlayýþý ile ürün gamýný geniþletmeye devam etmektedir. 

Kaynak dumaný emme, taþlama, kumlama, raspalama, zýmparalama, polisaj, plazma-lazer kesim, dökümhane, çimento, seramik, elektrostatik toz boya, elektrostatik toz emaye, lastik, otomotiv,cam,alçý, kömür, maden, kauçuk, kaðýt, tersane, gýda, ilaç, kimya, baca gazý arýtýmý, pano odasý tozsuzlaþtýrma gibi uygulama alanlarý bulunmaktadýr.